چین - شهر ممنوعهدر این محل اکثر فیلم های رزمی فیلم برداری میشود