عکس افرادی که به علت عدم آشنایی با دفاع شخصی چاقو خوردنآیا اگر این افراد دفاع شخصی بلد بودن این گونه میشدند؟