جدل بدون تامل با افراد ناشناس سبب از دست دادن جان خواهد شد!متاسفانه در این کلیپ مشاهده می نمایید بر سر موضوعی کوچک و ساده درگیری از طرف فردی مشکل دار به مرگ طرف مقابل منجر شد.
گاهی اوقات کوتاه آمدن هرچند شما مقصر نباشید بهتر از این است که احتمال از دست دادن جانتان در میان باشد.