با کسی که بوکس کار می کنه درگیر نشوید!با کسی که بوکس کار می کنه درگیر نشوید!
با دیدن این فیلم متوجه ضروری بودن کسب مهارت در بوکس می شوید.
این بوکسر با جاخالی های بجا نه تنها با چند نفر مقابله کرد بلکه کوچکترین آسیبی ندید.