یکی از شاگردان پر تلاشمتمرین یکی از شاگردان پر تلاشم در کیک بوکسینگ