مهارت در تمرینمهارت یعنی این یعنی پیشبینی حرکات حریف یعنی تمرین تمرین تمرین