تمرین بدون اشتباهانقدر خوب تمرین کن که اشتباه نتونی بزنی !