در مورد هیکل افراد زود قضاوت نکنیددر مورد هیکل افراد  ورزشکار زود قضاوت نکنید