سرعت عمل فوق العاده در جا خالی دادنضربات مشت حد اکثر به پنج تا خلاصه میشه اما مهارت در بکارگیری همین پنج ضربه و هنر جاخالی دادن و پیش بینی چیز دیگری هست مطمئن باشید بوکسور های قهرمان فقط زور و سرعت ندارن آنها هوش بالایی دارند هوش شناسایی و پیش بینی حرکت شما .