وقتی ذهن کار نکنه هیچ ضربه ای به هدف نمی خورهضربه بدون فکر فایده ای نداره