درگیری سارق با طلافروشهمانطور که در فیلم ملاحظه میکنید با وجود قدرت بالای فروشنده اما به علت استفاده سارق از چاقو ....