اردوی تایلندافتخار حضور در کنار رئیس فیفا هم داشتیم در این سفر 
سفر فوق العاده بود  عکس اول روز آخر در کنار استاد ذن