اردوی گرجستان - تفلیس سال 1387 تا به حال سه بار در کشور گرجستان اردو برگزار کردیم این تصاویر مربوط به اردوی اول برون مرزی است که در سال 1387 بوده میباشد