عکس یک فرد که از ناحیه گردن چاقو خوردهآیا اگر دفاع شخصی بلد بود  باز این اتفاق میفتاد
فرد آسیب دیده موقع اصابت چاقو هیچ کاری نکرده فقط تماشا چی بوده