چین - هانگ ژوهانگ ژو در کنار استاد بزرگ وشو  هانگ ژو لذتی مضاعف داشت
 باشگاه در انتهای یک دریاچه رو به کوه جای داشت واقعا عرفانی و زیبا و مناسب تمرین هوازی بود